Säännöt

Raunistulan asuinkiinteistöyhdistys ry säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Raunistulan Asuinkiinteistöyhdistys ry ja sen kotipaikka on Turku

2. Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on pientaloasumismuodon edistäminen ja edunvalvonta Kastun, Lonttisten, Raunistulan ja Vätin alueella, Turun kaupungissa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys käy neuvotteluja, tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja. Yhdistys voi järjestää keskustelu-, esitelmä-, tiedotus-, ja muita vastaavia tilaisuuksia ja kursseja sekä tutustumiskäyntejä ja matkoja. Yhdistys on yhteydessä muihin vastaaviin yhdistyksiin, seuraa toimialueensa pientaloasumiseen vaikuttavaa kaupungin kehittämistä ja suunnittelua sekä on tarvittaessa yhteydessä viranomaisiin ja päättäjiin.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys tarjoaa jäsenilleen vuokralle omistamiaan, pientaloasumisessa tarvittavia koneita ja laitteita. Yhdistys voi omistaa ja hallita irtainta omaisuutta ja kiinteistöjä, sekä toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan. Yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi
yhdistyksestä, mikäli jäsen ei ole maksanut edellisen vuoden jäsenmaksuaan
seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun
suuruudesta päättää syyskokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut
puheenjohtaja ja 5 muuta varsinaista jäsentä sekä 4 varajäsentä.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin,
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Yhdistyksen puheenjohtaja
toimii myös hallituksen puheenjohtajana. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan
tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta,
kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet
hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen,
kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset
ratkaistaan yksinkertaisella
äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi ja toimintavuosi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille
viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien
tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen
kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous
pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa
hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään,
kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo
siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua
asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen
vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on
esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella
jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee,
ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut
yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän
vuorokautta ennen kokousta joko kirjeitse tai sähköpostin välityksellä
taikka yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
  pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja
  toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
  vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
  vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa
  ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
  sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle
  kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja
  varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi
  tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta
on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan
(3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen
purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat
samaan tarkoitukseen.

13. Sovellettava laki

Muutoin yhdistyksen toiminnassa on noudatettava kulloinkin voimassa olevaa yhdistyslakia.